Evropský sociální fond v ČR

Podpora specifických znalostí zaměstnanců společnosti TTS energo zaváděním moderních systémů konstrukce kotelen a tepelných hospodářství

Registrační číslo:

CZ.1.04/1.1.04/60.00272

Rozpočet projektu:

3 061 269,28 Kč

Doba realizace projektu:

1. leden 2011 až 31. prosinec 2012

Popis projektu

1/ Řízení a monitoring projektu
V rámci této aktivity bude zajištěna organizace, řízení a administrace projektu, naplnění jeho cílů, výstupů a povinné publicity. Probíhat bude po celou dobu realizace projektu.

2/ Specifická školení pro podporu aplikace INVENTOR
Celosvětově je jednoznačný trend přechodu od rýsování na počítači (AUTOCAD) do modelování v prostoru (INVENTOR). TTS tento trend zachytil a nakoupil kvalitní modelovací SW Autodesk Inventor. Nový způsob modelování vyžaduje zcela jiný přístup a smýšlení konstruktérů.
Klíčové v tomto směru je, naučit se správně zařízení navrhovat, aby při modifikaci jednoho dílu ostatní neztratily souvislosti a celé zařízení se nemuselo modelovat znova. K tomu jsou zapotřebí specializovaná školení a odborníci, kteří analyzují a navrhnou na míru metodické postupy, jak při vytváření modelů postupovat.
Definice a propojení procesů a jejich vzájemné vazby jsou součástí interního strategického know-how společnosti. V rámci této aktivity bude realizováno 16 školících témat.

3/ Specifická školení pro podporu aplikace VAULT
Pro dosažení cílů potřebuje firma zaškolit pracovníky v novějším způsobu práce ať už na úrovni konstrukce a vývoje zařízení (viz KA 2), ale současně i na nový způsob zacházení s daty z pohledu spolupráce v rámci firmy.
Tento přístup je v souladu se současnými trendy, tak aby se zvýšila produktivita vývoje nových zařízení i modifikace stávajících, omezila se chybovost, nastavily se standardy spolupráce a změnových řízení.
Hlavní vlivy:- rostoucí tlak na rychlost prací při současném snižování jejich cen, – vznik stále většího množství pracovních týmů, sestavených napříč strukturou společnosti
Je nutné zefektivnit spolupráci jednotlivých součástí firmy, usnadněním sdílení firemního know-how a zpřehledněním organizačních a výrobních procesů v naší firmě. Při modelování jsou stovky souborů pevně svázány a nelze s nimi jakkoli standardně zacházet (kopírování, přesouvání, přejmenování…).
V rámci této aktivity bude realizováno 6 školících témat.

4/ Obecná školení – Jazykové vzdělávání
Jazyková zdatnost je v dnešní době nutností, zvláště, když firma expanduje i mimo hranice ČR.
Současně zavádění projektování a správy dat v systému 3D přináší nutnost zvládat Aj v daleko větší míře – manuály takto specializovaných SW se nepřekládají do Čj – zaměstnanci musí zvládat Aj.
Vzdělávání v jazykové oblasti bude probíhat systematicky s každotýdenní intenzitou.
Cílem bude rozvinout slovní zásobu a frazeologii anglického jazyka, zejména s důrazem na technickou a případně obchodní angličtinu.
Dále bude posíleno sebevědomí a zběhlost při komunikaci v cizím jazyce, seznámení se s prostředím a kulturou cílových národů. Velká pozornost bude věnována příkladům komunikačních situací z praxe.

Cíle projektu

Hlavní cíl:
V důsledku přechodu na projektování 3D zaškolit klíčové zaměstnance v novém způsobu práce
– na úrovni konstrukce a vývoje zařízení
– zacházení s daty z pohledu spolupráce v rámci firmy nebo s externími osobami

K dosažení cíle jsou zapotřebí specializovaná školení a odborníci, kteří analyzují výrobní program firmy a navrhnou na míru metodické postupy, jak při vytváření modelů postupovat a jak data sdílet, řídit jejich změny, vč. správy specifických výrobkových knihoven jako součást firemního know-how

Dílčí cíle:
– Specifická školení aplikace INVENTOR
– Specifická školení aplikace VAULT
– Obecná školení – jazykové vzdělávání

Cílové skupiny

Do projektu budou zapojeny 3 typy cílových skupin:
– konstruktéři – projektanti tepelného hospodářství

– projektanti řídícího ITC v projektech tepelného hospodářství

– zaměstnanci pracující s konstrukčními daty (odd. realizace zakázek, odd. servisu, odd. provozu)

Plánované výsledky

Výsledkem bude:
– zvýšení produktivity vývoje nových zařízení i modifikace stávajících
– omezení chybovosti
– nastavení vnitrofiremních se standardů spolupráce a změnových řízení

Výstupy projektu:
– 22 podpořených osob
– 124 úspěšných absolventů
– 10,7 hod školení na zaměstnance a měsíc
– 1 inovovaný systém specifického vzdělávání